Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ

intézményvezető (magasabb vezető) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. március 1.-től 2024. február 29-ig -ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5820 Mezőhegyes, Kossuth utca 20.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, a kapcsolódó ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása. A felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat szerinti feladatellátás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személy és tárgyi feltételeinek biztosítása. Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért; irányítja, összehangolja az intézmény működését; megköveteli és ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását. A családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás ellátása, irányítása Mezőhegyes település vonatkozásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(1.7) SZCSM. rend. 3. sz. melléklete szerinti képesítés vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. mellékletében meghatározott bármelyik ellátási, szolgáltatási forma vezetőjére meghatározott felsőfokú végzettség körébe tartozó képesítési előírás,

         Legalább öt év, felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

         Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(1.7) SZCSM. rend. 3. sz. melléklete szerinti képesítés vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. mellékletében meghatározott bármelyik ellátási, szolgáltatási forma vezetőjére meghatározott felsőfokú végzettség körébe tartozó képesítési előírás,

        vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        • Szociális szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         részletes szakmai önéletrajz

         az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó szakmai program (kjt. 20/A.§ (5) bekezdés a) pontja)

         végzettséget igazoló okiratok másolata

         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata,

         legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve egészségügy területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása,

         vezetői gyakorlat igazolása – amennyiben rendelkezik vele a pályázó,

         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

         a pályázó nyilatkozata, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik pályázati anyagát,

         a pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

         nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben fennáll-e,

         nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0668466001/ 20. mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö/472/2018 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö/472/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a Bíráló Bizottság személyesen hallgatja meg, ha szükségesnek ítéli. A bizottság véleményét mérlegelve a Képviselő-testület dönt, 2019.02.27.-ei ülésén. Részletek: www.mezohegyes.hu oldal pályázati felhívásában.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mezohegyes.hu - 2018. december 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezés szerinti munkaköre mellett - lássa el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. A közalkalmazott által betöltendő munkakör: családsegítő, szociális gondozó.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezohegyes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.