Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pocsaji Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola

általános iskolai tanító, bármely műveltségi területtel

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.02.04 - 2022.06.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4125 Pocsaj, Nagy utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

általános iskolai tanítói feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) sz. Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanítói szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglakozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        A pályázó vállalja, hogy munkavégzési kötelezettséggel tartozik a Derecskei Járás illetékességi területén

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jogosítvány

        számítógépes ismeretek, IKT eszközök alkalmazása

        halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek között végzett munka

Elvárt kompetenciák:

        magas fokú empatikus készség,

        konfliktus és stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolati példánya

        Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 54/415-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/00048-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító, bármely műveltségi területtel.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/00048-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító, bármely műveltségi területtel.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vélemény nyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az alkalmazásról a kinevezési jogkör gyakorlója, a tankerületi központ igazgató dönt. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Tankerületi Központ fenntartja. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.