Magyar Képzőművészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Üzemeltetési Osztály

Üzemeltetési osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített és a szervezeti egység ügyrendjébe foglalt vonatkozó feladatok ellátása, különösen: Szervezi, irányítja és ellenőrzi az üzemeltetési osztály munkáját; Kialakítja az üzemeltetési osztály munkarendjét, az Egyetem ingatlanjai műszaki üzemeltetésének összehangolását; Az Egyetem ingatlanjainak közüzemi és üzemeltetési szerződéseinek felülvizsgálata, ellenőrzése, szükségszerű megújítása; Szervezi, irányítja és végrehajtatja az épület-felújítási, műszaki karbantartási és beruházási programokat. Ellátja az energiagazdálkodás, a tűz- és a munkavédelem feletti irányító és ellenőrző feladatot; Figyelemmel kíséri az üzemeltetési ügyeket, azok megoldásait saját hatáskörben intézi, ha szükséges, megoldási javaslatait a kancellár felé továbbítja. Teljesítés igazolja a beérkező üzemeltetéssel kapcsolatos számlákat; Előkészíti a nyári karbantartási és egyéb munkák vállalkozási szerződéseit, azok jóváhagyása után gondoskodik végrehajtásukról, műszaki átvételükről, ellenőrzésükről; Gondoskodik az épületek biztonsági feladatainak elláttatásáról; Biztosítja az épület napi takarításának és rendeltetésszerű működtetésének feltételeit; Az Egyetem más szervezeti egységei számára biztosítja az üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki adatszolgáltatást. Kezdeményezi a szervezeti egységéhez tartozó közalkalmazottak kinevezésének módosítását, gondoskodik munkaköri leírásuk naprakészen tartásáról; Szervezi, irányítja a karbantartók napi munkáit az épületek felújítási, műszaki napi karbantartási feladatai során. Figyelemmel kíséri az üzemeltetési ügyeket, megoldási javaslatait a Kancellár felé továbbítja. Közüzemi számlákat szerződés szerinti ellenőrzi és dokumentálja, műszaki adatokat szolgáltat, részt vesz a közüzemi órák leolvasásában; Gépkocsivezetők napi feladatainak a beszerzési igények szerinti meghatározása, ellenőrzése. Az egyetemi épületek műszaki állapotának napi folyamatos ellenőrzése, javaslattétel a szükséges javítások megtételére. Részt vesz az egyetem különféle rendezvényeinek (évnyitó, évzáró, felvételi vizsga, kiállítások stb.) lebonyolításában, rendezésében. Esetenként együttműködik a karbantartó műhelyek, illetve az üzemeltetési osztály többi dolgozójával. Az egyetem által biztosított, a pénzügyi tranzakciókhoz (készpénz felvételhez, vásárláshoz stb.) szükséges OTP bankkártyát köteles rendeltetés szerűn, az előírásoknak megfelelően használni. Annak elvesztéséről azonnal köteles értesíteni a közvetlen felettesét. A vendéglakás kiadásával kapcsolatos feladatokat ellátja (vendégek érkezésének, távozásának időpontjait rögzíti, a vendéglakást folyamatosan fogadókész állapotban tartatja, takarítás, ágynemű mosatás stb.) Rögzíti a beléptető rendszer adatait, a modellek érkezési és távozási adatait két heti rendszerességgel továbbítja a munkaügy felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, műszaki végzettség,

        Legalább 5 éves vezetői gyakorlat felsőfokú oktatási intézmények épületeinek és műemlék épületek üzemeltetésében;

        Legalább 10 év műszaki-üzemeltetési tapasztalat;

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek;

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

        Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő szakértő) kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Műemlék és műemlék jellegű épületek felújításához kapcsolódó munkák szervezésében való részvétel;

        5 évnél hosszabb idejű műszaki-üzemeltetési vezetői tapasztalat;

        Művészeti felsőoktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat;

        ECDL vizsga;

        Egyéb műszaki szakképzettség;

        Stratégiai gondolkodásmód, proaktív beállítottság, határozott döntési képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz;

        A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések;

        A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek;

        Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás;

        Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik;

        Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról;

        Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít;

        Minden olyan iratot, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a tothne.katalin@mke.hu e-mailen,vagy a +3616662531 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/2297/2018. , valamint a beosztás megnevezését: Üzemeltetési osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/2297/2018., valamint a munkakör megnevezését: Üzemeltetési osztályvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízásra benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a kancellár által kijelölt bizottság értékeli. A pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt. A kancellár a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.mke.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.