Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Budapest

ápolási igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Pihenő út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben folyó betegápolási tevékenység irányítása, koordinálása, ellenőrzése. Az ápolási tevékenység szervezési, technikai és módszertani változásainak, fejlődésének figyelemmel kísérése, fejlesztése. Az ápolási terület személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete és ellenőrzése. Betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, közreműködés a betegek ápolással kapcsolatban tett panaszainak kivizsgálásában. Ellenőrzi a betegellátó szervezeti egységek anyag- és eszközigénylését, tárolását, kiemelt figyelmet fordít a készletek takarékos felhasználására és lejárati idejére. Ellenőrzi az osztályok gyógyszerkészletét, felhasználását, tárolását. Felügyeli és irányítja a fekvő és járóbeteg osztályokon dolgozó adminisztrátorok tevékenységét, beosztását és szabadságolását. Felügyeli és ellenőrzi a betegszállítók tevékenységét. Felügyeli az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásával és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával kapcsolatos teendőket, ellenőrzi a szakdolgozók nyilvántartásának érvényességét. Előkészíti az ápolással kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket, adatszolgáltatásokat. Ellátja a szakdolgozói képzésekkel, továbbképzésekkel összefüggő feladatokat, képzési tervet készít, felügyeli a gyakorlati oktatás hiánytalan megvalósulását és szakmai színvonalát, igazolja a szakmai gyakorlatok teljesítését, kapcsolatot tart a szakképző iskolákkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) OKPI Munkaügyi Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, diplomás ápoló (Bsc/Msc),

        legalább 5 éves egészségügyben szerzett gyakorlat, valamint legalább 2 éves hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        tárgyalóképes angol nyelvtudás

        ápolásfejlesztéssel kapcsolatos uniós és egyéb projektekben történő részvétel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        Legfeljebb egy oldal terjedelmű szakmai koncepció

        végzettséget, szakképzetséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

        az Intézet honlapján megtalálható dátummal, aláírással ellátott adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

        pozitív elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201901/ápig , valamint a beosztás megnevezését: ápolási igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Budapest címére történő megküldésével (1121 Budapest, Pihenő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201901/ápig, valamint a munkakör megnevezését: ápolási igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.koranyi.hu

        Egészségügyi Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.koranyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.