Perkáta Nagyközség Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Perkátai Általános Művelődési Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. február 20.-2024. február 19. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. február 20.-2024. február 19.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2431 Perkáta, Dózsa György utca 15/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- vezeti az intézményt, - felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, - gondoskodik az intézmény törvényes működésének biztosításáról, - tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének minden területét, - gondoskodik a jogszabály által előírt szabályzatok naprakész aktualizásáról, - gondoskodik az intézményt érintő szerződések elkészítéséről, előkészítéséről, - gyakorolja a jogszabályok által biztosított vezetői jogosítványokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a Köznevelési tv. 67. §.(1) a) pont.-ban meghatározott felsőfokú isk.-i végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése c. 150/1992.(XI.20.) Korm. rend. alapján felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség,

        hasonló területen szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet, továbbá, hogy a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógiai szak, kulturális menedzser képesítés,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        végzettséget igazoló okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9.§-ban meghatározott kizáró ok,

        intézmény vezetésére szóló program

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 25/507-581 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Perkáta Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2431 Perkáta, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/4610-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Perkáta Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2431 Perkáta, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/4610-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://www.perkata.hu/ - 2019. január 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.