Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jósa András Múzeum

megyei hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. április 01-jétől 2022. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, , .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megyei hatókörű városi múzeum igazgatójának feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, költségvetésének betartása, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a Jósa András Múzeumban és tagintézményeiben dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, az alapító okiratban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, irányítása, koordinálása, ellenőrzése, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. és 5. számú mellékletének az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség,

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,

        tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

        a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. §. rendelkezéseinek megfelelően államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat – kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, - vagy nyilatkozik, hogy a megbízását követő 2 éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak,

        a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,

        vezetői gyakorlat,

        kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység,

        a Kjt.20/B.§ (2) bekezdés alapján a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint,

        cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,

        államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat közjegyző által hitelesített másolata, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás közjegyző által hitelesített másolata,

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(k), szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,

        a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolása,

        Vezetői gyakorlat igazolása,

        kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok, publikációk másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),

        három éves időtartamra szóló az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési lehetőségekkel,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,

        a pályázó nyilatkozata, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

        magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány másolata),

        a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G.§.rendelkezéseinek megfelelően államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata– kivéve,ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik,- vagy ha a fenti képzést a magasabb vezetői megbízást megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja,vagy nyilatkozik,hogy a megbízását követően 2 éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-42/524-524/535.m. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JKAB/888-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JKAB/888-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az igazgatói (magasabb vezető) megbízásról a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság kibővített szakmai bizottságának véleménye és a kulturális tv. 45. § (4) bekezdésének megfelelően a kultúráért felelős miniszter egyetértése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. A pályázat elbírálását követően az eredménytelen pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzat honlapja - 2019. január 14.

        a Jósa András Múzeum honlapja - 2019. január 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével- 3 hónap próbaidő kikötésével. A pályázatot zárt borítékban "Jósa András Múzeum megyei hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb vezető) pályázat" megjelöléssel személyesen kell benyújtani Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dr. Kovács Ferenc polgármester részére hivatali munkaidőben (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JKAB/888-1/2018. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.