Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Napsugár Bölcsőde

bölcsődevezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Képző utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

. az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését, . ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra, . felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért, . gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, . képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) előírásainak megfelelően. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében foglaltak

        a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész 2. B) pontjában meghatározott képesítés

        legalább 5 éves felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 20. §-ban foglaltak figyelembe vételével a munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakirányú intézményben szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza

        az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program

        vezetői gyakorlat igazolása (amennyiben van ilyen)

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezését kell igazolni (az eredeti erkölcsi bizonyítvány legkésőbb a pályázó meghallgatásáig nyújtható be)

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

        kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz

        a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenség, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizárási okok esetében fenn állnak-e

        nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

        a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        pályázatát a képviselőtestület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

        A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. március 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 89/515-021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8500 Pápa, Fő utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/481/2018. , valamint a beosztás megnevezését: bölcsődevezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8500 Pápa, Fő u. 5. Polgármesteri Hivatal utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/481/2018., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8500 Pápa, Fő utca 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a szakmai bizottság véleményezési eljárását követően a megbízási jogkör gyakorlója, Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázati határidő lejártát követő soron következő ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.papa.hu - 2019. január 3.

        www.papa-ma.hu - 2019. január 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.