Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Csongrád megye, 6912 Kövegy, Kossuth utca 29.

Csongrád megye, 6911 Királyhegyes, Jókai utca 38.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalt. Gondoskodik a Hivatal, illetve a területéhez tartozó települések (Királyhegyes és Kövegy) működésével kapcsolatos feladatainak ellátásáról.Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében. A Mo. helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. és más jogszabályok által a jegyző feladat és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, jelzi a Képviselő-testületnek, polgármesternek, ha döntésük, működésük jogszabálysértő. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármesterek adnak át részére. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 22

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        Közigazgatásban eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ASP rendszer ismerete, jogi szakvizsga, pályázatok bonyolításában szerzett szakmai tapasztalat

        Közigazgatási szervnél jegyzői v. aljegyzői munkakörben szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt, nem áll fenn munkaköri összeférhetetlenség, hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, s hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárásban történő kezeléséhez.

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).

        Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).

        Közigazgatási szakvizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-62/263-001 vagy a 06-30/415-5379 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71-26/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71-26/2018., valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csanadpalota.hu - 2018. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csanadpalota.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.