Nógrád Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Általános Iskola és Óvoda Nógrád

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2009.08.16-2014.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád-megye, 2642 Nógrád, Vasút sor 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

összevont oktatási intézmény vezetése, 2 csoportos óvodával és tagintézmény-vezetővel, valamint 8 osztályos általános iskolával

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanári képesítés, pedagógus és közoktatásvezetői szakvizsga,

        10 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak meglétéről, eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolás,nyilatkozat, hogy pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri,nyilatkozatot, amelyben hozzájárul, hogy a 138/1992. (X.08) Korm. rendeletben foglalt személyek a pályázat tartalmát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 35/362-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Községi Önkormányzat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37-2/2/2009 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2642 Nógrád, Hunyadi utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37-2/2/2009, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő testületi ülésen bírálja el, amelyen személyes megjelenés kötelező. (Telefonos elérhetőség közlését kérjük)

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális 2009. év 6. száma - 2009. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat két példányban kérjük megküldeni. A pályázat postázási címe: Szórágy Gyuláné polgármester 2642 Nógrád, Hunyadi u. 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nograd-var.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.