Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt évre, 2024. március 23-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásnak szervezése, irányítása a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásokról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az intézmény vezetője egyszemélyi felelős vezetőként biztosítja az intézmény jogszerű, szakszerű, hatékony és zavartalan működését, irányítja és szervezi az integrált – több kulturális intézményi funkciót ellátó – Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ szakmai munkáját, gondoskodik a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről, ellátja a munkáltatói jogokat, és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó feladatok ellátását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Szakképzettségre a Korm. rendelet 6/F. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók,

        A végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,

        Az intézményben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés,

        Magyar állampolgárság,

        A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kulturális vagy közművelődési menedzser képzettség, illetve gyakorlat,

        a helyi értékekre és hagyományokra, valamint az értékteremtő közösségekre épülő vezetői program,

        intézményvezetői gyakorlat,

        projektmenedzser képzettség, illetve gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

        szakmai elhivatottság, önállóság,

        jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

        kiváló kapcsolatteremtési, kommunikációs és szervezési készség,

        stratégiai látásmód, komplex gondolkodás, rugalmasság,

        rendezvényszervezési, programszervezési gyakorlat,

        nyitottság a fejlődésre és mások fejlesztésére,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        motivációs levél,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

        a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

        a szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,

        nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,

        nyilatkozat, hogy vállalja a Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében foglalt képzés elvégzését két éven belül,

        nyilatkozat arról, hogy a a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat, amennyiben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a pályázat tárgyalását zárt ülésen kéri.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. március 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 53/550-301 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NK/2305/2018. , valamint a beosztás megnevezését: muzeológus (történész) és/vagy kommunikációs- és marketing szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NK/2305/2018., valamint a munkakör megnevezését: muzeológus (történész) és/vagy kommunikációs- és marketing szakember.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül véleményező bizottság hallgatja meg. A pályázatokról az előzetes véleményezést követően Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat elbírálásának határideje: pályázati határidő lejártát követő, munkaterv szerinti első képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagykőrös város honlapja - 2018. december 3.

        Helyben szokásos módon - 2018. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központtal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Kinevezéskor 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó dokumentumot. A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti lehetőség előzetes időpont egyeztetés alapján biztosított.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.