Kaszó Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kaszó Községi Önkormányzat

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű keresőképtelenség időtartamára szóló helyettesítés –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7564 Kaszó, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális törvény és végrehajtási rendeletek által meghatározott, a falugondnoki szolgálatra vonatkozó feladatok ellátása, az önkormányzat által jóváhagyott falugondnoki szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        Falugondnoki tanfolyam vagy annak elvégzésének vállalása.

        büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        Cselekvőképesség, magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kaszói helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló okirat másolata.

        vezetői engedély másolata.

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igénylésénak másolata.

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatának elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36/30/317-5844 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaszó Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (7563 Somogyszob, Petőfi Sándor utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SKÖH/3585-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Kaszó Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (7564 Kaszó, Kaszó puszta 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SKÖH/3585-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 7563 Somogyszob, Petőfi Sándor utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidején (2018.12.18.) a beérkezés napját kell érteni, nem a postára adás napját. Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázat elbírálásáról. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem meg felelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltéséhez szükséges falugondnoki tanfolyam az oktatási program szerint 260 órás, ebből 180 elméleti óra, amit a hallgatóknak bentlakásos formában kell elsajátítaniuk, és 80 óra gyakorlati jellegű óra, melyet a saját településen, a képzés helyszínén és a senior falugondnok településén kell eltölteni, melynek sikeres elvégzése esetén a munkáltató 5 éves tanulmányi szerződést köt.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.