Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Épitészeti Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 , Bertalan Lajos utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Témavezető, témakiíró szerepvállalás az építészeti képzések tervezési illetve diploma előkészítő és fejlesztő tantárgyai kapcsán. Előadások és szemináriumok tartása az építészethez kapcsolódó művészeti képzések területén. Vegyen részt az Intézet által gondozott képzési programok (BA, MA, DLA) tanterveinek és tanmeneteinek kidolgozásában, oktatási segédletek elkészítésében és az oktatásszervezés egyéb feladataiban. Vegyen részt a doktori témavezetés munkájában, valamint az Egyetem interdiszciplináris oktatási programjaiban: intézetközi tervezői/elméleti kurzusokban, kurzusheti workshopokban. Vegyen részt a nemzetközi szakmai és akadémiai kapcsolatok, valamint a kreatív iparral való kapcsolatok építésében. Vállaljon aktív szerepet az egyetemen folyó művészeti és tudományos munka szervezésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        egyetemi (mester) szintű végzettség

        a felsőoktatási törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmében a pályázó rendelkezzen doktori fokozattal (DLA) Építőművészet területén

        legalább 10 év felsőoktatási gyakorlattal rendelkezzen a területén

        a pályázónak alkalmasnak és motiváltnak kell lennie a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők és a tanársegédek tanulmányi, tudományos vagy művészi munkájának vezetésére, valamint idegen nyelvű előadások, oktatás és nemzetközi oktatásszervezés végzésére.

        rendelkezzen megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal.

        A pályázónak aktív saját építészeti alkotótevékenységgel kell rendelkeznie

        angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási, előadói szintű idegen-nyelv tudás,

        további idegen nyelv(ek) alapszintű ismerete

        Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Oktatói Követelményrendszerében meghatározott követelmények [47. § (5) bekezdés]

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatási gyakorlat az építészethez kapcsolódó oktatásban,

        Kurzus- és tananyagfejlesztésben szerzett kutatási tapasztalat,

        Nemzetközi szintű felsőoktatási és előadói tapasztalatok, idegen nyelvű oktatási, előadói és oktatásszervezési gyakorlat,

        Elismert és széleskörű aktív alkotó tevékenység

        Hazai és nemzetközi publikációs gyakorlat

        Szakmai elismertség, tájékozottság a kortárs hazai és nemzetközi építészeti szcénában

        Jegyzett hazai és nemzetközi díjak

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai-oktatási program,

        Szakmai önéletrajz, díjak, elismerések, publikációk jegyzéke

        Az egyetemi oklevél, a tudományos/művészeti fokozat, a nyelvtudást és egyéb végzettséget tanúsító oklevelek másolata,

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti Működési Rendje szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,

        a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben kiválasztásra kerül, úgy 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát a kinevezéshez benyújtja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-597/2018 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-597/2018, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1111 , Bertalan Lajos utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tárgymegjelölésben kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: "egyetemi docens". A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet eredményt, valamint a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mome.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.