Iparművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Iparművészeti Múzeum
Főigazgató Titkárság

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1106 , Jászberényi út 55.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a főigazgatói titkárságvezető irányítása alatt a főigazgató munkájához kapcsolódó érdemi szervezési és adminisztratív feladatokat, részt vesz a főigazgatói döntések előkészítésében. A főigazgatói titkárságvezetővel együttműködve biztosítja a magasabb vezetők közötti zavartalan napi együttműködés feltételeit. Tevékenyen részt vesz a Főigazgatói Titkárság napi működésében, valamint az intézmény iratkezelési és irattárózási feladataiban, dokumentumok előkészítésében. Eleget tesz a fenntartó kérése szerinti adatszolgáltatásoknak, levéltervezeteket készít, naprakészen követi és intézi az elektronikus levelezést. A főigazgatói titkárságvezető irányítása alatt kapcsolatot tart az országos gyűjteményekkel, szakmai szervezetekkel, kormányzati intézményekkel, nemzetközi szervezetekkel, intézi az ezekkel kapcsolatos adminisztratív ügyeket. Elvégzi a múzeum működésével kapcsolatos szervezési, dokumentációs és archiválásra vonatkozó tevékenységet

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

        kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség

        magasfokú írásbeli és szóbeli kifejezőkészség

        önálló, precíz munkavégzés, megbízhatóság

        MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        angol vagy francia nyelvtudás

        adminisztrációban szerzett tapasztalat

        költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat

        a munkavégzés helyéhez közeli lakóhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését tanúsító feladóvevény. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az általa benyújtott okmányok megismeréséhez és nyilatkozik arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Iparművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IMM/17/19-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Iparművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1091 Budapest, Üllői út 33-37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IMM/17/19-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról bíráló bizottság javaslata alapján a főigazgató dönt. Személyes meghallgatásra a legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.imm.hu - 2018. december 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Heltai Erzsébet titkárságvezető nyújt, a heltai.erzsebet@imm.hu e-mail címen (Az e-mail címen kérjük,tüntesse fel a munkakör megnevezését.)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.