Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ

Igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.03.01 - 2024.02.28-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató feladata a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ irányítása, hatékony, szakszerű és törvényes működésének biztosítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Seregélyesi Polgármesteri Hivatallal való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Egyetem, szakirányú végzettség és szakképzettség

        vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6/F. § (1) bekezdésének érvényesülése esetén nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga

        vagy főiskolai könyvtárosi képzettség

        idegen nyelvismeret

        a Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti legalább öt éves szakmai gyakorlat 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat

        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos munka vagy

        Főiskola, a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség; szakképzettségének vagy felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, kiemelkedő közművelődési tevékenység, magyar nyelvtudás

        a Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítésének vállalása, kivéve, ha mentesül, vagy a képzést teljesítette

        magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        büntetlen előélet, nem áll a Kjt. 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás, foglalkozástól eltiltás, kényszergyógykezelés hatálya alatt,

        nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,

        cselekvőképesség

        vagyonnyilatkozat-tétel vállalása

        magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a megbízással egyidejűleg az intézményben határozatlan időre szóló, teljes munkaidőre szólóan közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai életrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban papír alapon és egy példányban CD lemezen PDF formátumban

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,

        a Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása vagy nyilatkozat, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított két éven belül vállalja

        idegen nyelv ismeretének igazolása,

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok,

        szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,

        nyilatkozat, hogy cselekvőképes és hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,

        nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja

        amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 22447002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SER/1180-5/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8111 Seregélyes, Széchenyi István utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SER/1180-5/2018, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Korm. rendeletben meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés könyvtáros, avagy közművelődési szakember munkakörre szól, a kinevezésben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével 4 hónap próbaidő kerül kikötésre

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Seregélyes Nagyközség Önkormányzata honlapja - 2018. december 17.

        Seregélyesi Polgármesteri Hivatal (8111 Seregélyes, Széchenyi utca. 5.) - 2018. december 17.

        www.kozigallas.hu - 2018. december 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.