Pirtó Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pirtó Község háziorvosi szolgálata

felnőtt és gyermek vegyes háziorvosi ellátás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6414 Pirtó, Új utca 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi alapellátás területi kötelezettséggel, hét közbeni és hétvégi központi ügyeleti szolgálatban való részvétel. A feladatellátás közalkalmazotti jogviszonyban történik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, háziorvosi szakvizsga,

        Háziorvosi szolgálatban eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet, nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltésével kapcsolatban nincs kizáró ok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolatai, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat az anyag elbírálása során az arra jogosultak megismerhessék, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása során a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 77/540-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pirtó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6414 Pirtó, Dózsa György utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1081-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Pirtó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6414 Pirtó, Dózsa György utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1081-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6414 Pirtó, Dózsa György utca 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázót/pályázókat személyesen hallgassa meg, illetve, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pirto.hu - 2018. december 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.