Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Irinyi Károly Általános Iskola és AMI Csere-erdő Általános Iskolája

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4123 Hencida, Csokonai u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai tanítói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Főiskola, tanítói szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. év CXC.tv.98.§ (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        a pályázó vállalja a Berettyóújfalui Járás illetékességi területén történő munkavégzést

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolati példánya

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy, hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-54/414-067 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/00212-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/00212-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményeinek kikérése után az alkalmazásról a tankerületi központ igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát, valamint a pályázat visszavonásának jogát a tankerületi központ fenntartja. A pályázatot e-mailben kérjük megküldeni az intézmény részére. Az e-mail tárgyába kérjük írják be „ PÁLYÁZAT – tanító”. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.