Debreceni Közterület Felügyelet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Közterület Felügyelet
Hatósági Osztály

mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, Debrecen, közigazgatási területéhez tartozó termőföldek .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésének, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmének ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        B kategóriás jogosítvány

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés,

        fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre

        a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX tv. 22. § (1) bekezdésében meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte

        A kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okirat másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv. 5.§ (2)-(3) bekezdésében kizáró okok hatálya alatt nem áll, vagy az igényléséről szóló postai feladóvevény másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, s a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/488-2111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Közterület Felügyelet címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/3/139-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Közterület Felügyelet címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/3/139-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 14. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A fenntartó honlapján (www.debrecen.hu) - 2019. január 17.

        DMJV.PH (Új Városháza) hirdetőtábláján - 2019. január 17.

        Debreceni Közterület Felügyelet honlapján (www.kozteruletfelugyelet.hu) - 2019. január 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.