Gyékényes Központú Mikrotérségi Szociális Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyékényesi Gondozási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. március 1. - 2024. február 28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8851 Gyékényes, Szabadság tér 63.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó intézményvezetői feladatok ellátása: idősek bentlakásos szociális ellátása, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés szociális területek. Az intézményvezető a költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okirat szerinti feladatok ellátásáról. Felelős a szakszerű és törvényes működésért, gazdálkodásért, valamint munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény alkalmazottai tekintetében. Kapcsolatot tart a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Főiskola (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000.(I. 7.) SzCsM rendelet 3. melléklete alapján)

        Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása a 257/2000.(XII. 26.) Korm.r. 3.§ (3) bekezdése szerint, és a pályázónak meg kell felelnie a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben szereplő általános alkalmazási feltételeknek és azokat igazolnia kell.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális intézményben szerzett vezetői tapasztalat

        Az ellátotti területen (Gyékényes, Somogyudvarhely, Zákányfalu, Őrtilos) helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A képesítést és a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        A pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-30/560-6560, +36-20/364-9952 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyékényes Központú Mikrotérségi Szociális Társulás címére történő megküldésével (8851 Gyékényes, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYE/34-1/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Gyékényes Központú Mikrotérségi Szociális Társulás címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Erkel F. u. 22. tér Erkel F. u. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYE/34-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 8851 Gyékényes, Szabadság tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot benyújtó pályázót a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdésben meghatározott szakmai bizottság, illetve a Gyékényes Központú Mikrotérségi Szociális Társulás Társulási Tanácsa személyesen meghallgathatja. A Társulási Tanács fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Gyékényes, Somogyudvarhely, Zákányfalu, Őrtilos önkormányzati hirdetői - 2019. január 15.

        Gyékényes Község Önkormányzat honlapja www.gyekenyes.hu - 2019. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§ (2) bekezdése értelmében magasabb vezetői beosztás ellátására az kaphat megbízást, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.