Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Pályázati Csoport

Pályázati csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

-

Ellátandó feladatok:

- Hazai és Európai Uniós pályázatok előkészítése, lebonyolításban közreműködés, projektmenedzseri feladatok - a nyertes VEKOP, KÖFOP-VEKOP, és KEHOP projektek lebonyolításában való közreműködés, koordinálás, projektmenedzseri feladatok - Modern Városok Program keretében:  Érd Megyei Jogú Város köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményrendszerének fejlesztési programjában szereplő projektek,  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a városi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló projekt,  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tételének projektjei,  Érd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése projekt - kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, szakmai megvalósítókkal, illetékes minisztériumokkal - a projektekhez kapcsolódó beszámolók, kifizetési kérelmek, módosítási igények, támogatási szerződés módosítások benyújtása, kommunikációs feladatok - a város fejlesztési programjainak kidolgozásában és végrehajtásában közreműködés - a Pályázati Csoport vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Pályázati Csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett végzettség, elsősorban gazdaságtudományi, vagy társadalomtudományi területen szerzett szakképzettség,,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

         Közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        európai uniós, hazai és egyéb (pl. nemzetközi) pályázatok elkészítésében, lebonyolításában szerzett tapasztalat

        projektmenedzseri szakmai tapasztalat

        vezetői tapasztalat

        angol, vagy német nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

        Rendszerezett problémamegoldási képesség,

        Objektivitás,

        Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

        Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség, stressz tűrés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

        motivációs levél

        a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan

        pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-23-522-340 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-17-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-17-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pályázati csoportvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.erd.hu - 2019. január 15.

        Érdi Újság - 2019. január 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

• A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; • A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. • Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkező kormánytisztviselő kaphat.” ; • Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő számára felróható okból elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó kiküldetés időtartama.”

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.