Munkácsy Mihály Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Munkácsy Mihály Múzeum

restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Restaurálás, a múzeum gyűjteményében levő műtárgyak folyamatos felügyelete, állagmegóvása. Részvétel régészeti ásatásokon és kiállítások rendezésében, restaurálással kapcsolatos tudományos publikáció készítése, részvétel a múzeum tudományos és közművelődési tevékenységében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. § (2) – (2e) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés,

        fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség,

        2 év szakmai gyakorlat,

        felhasználói szintű számítógép ismeret,

        az önkormányzati fenntartású muzeális intézményben csak olyan személy foglalkoztatható, aki megfelel a Kult. tv. 94. §-ának.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza, szakmai gyakorlat igazolása, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 66/323-377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Munkácsy Mihály Múzeum címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII. 165/2019. , valamint a munkakör megnevezését: restaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Munkácsy Mihály Múzeum címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII. 165/2019., valamint a munkakör megnevezését: restaurátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az intézmény vezetője, mint munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bekescsaba.hu

        www.munkacsy.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.munkacsy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.