Cegléd Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kossuth Múzeum

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. július 1-jétől 2024. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2700 Cegléd, Múzeum utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Múzeumi feladatok ellátása mellett az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL. törvényben (Áht.), és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra. A vezetői megbízás keretében a vonatkozó törvényekben és a jogszabályokban meghatározott, és az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése. Vezetői feladata a múzeum képviselete, a feladatellátáshoz szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyi keretek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása. Feladata továbbá a törvényes működtetés, a költséghatékony gazdálkodás, a munkáltatói jogok és kötelezettségek gyakorlása. A múzeum gyűjteményeiben őrzött kulturális javak gyűjteményi-, kutató- és feldolgozó tevékenységének fejlesztése, az eredmények minél teljesebb körű hozzáférhetővé tétele, a gyűjtemények bemutatása kiállítások és kiadványok formájában. A múzeum területi múzeum. Gyűjtőköre: történet, néprajz, képzőművészet (lezárt). Gyűjtőterülete: Cegléd város közigazgatási területe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (Vhr.) az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        1. Egyetemi végzettség, a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet. 6/E. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint Múzeumban az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki rendelkezik:

        1.1. mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel, és

        1.2. tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával

        2. a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett és

        3. kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

        4. A Vhr. 6/G. § alapján az intézmény vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirattal rendelkezik, kivéve:

        4.1. ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy

        4.2. nyilatkozik, hogy a magasabb vezetői megbízását követő 2 éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak

        5. a Kultv. 94. § (1) bekezdése alapján büntetlen előéletű, továbbá a pályázó nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        6. a Vhr. 2. § (3) bekezdése alapján magasabb vezető beosztás ellátásához szükséges magyar nyelvtudás

        7. a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

        8. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        9. Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, új jogviszony létesítése esetén próbaidő kikötése mellett. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        múzeumban eltöltött vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        1. részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, tartalmaz lakcímet, telefonszámot, e-mail elérhetőséget;

        2. az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program, mely tartalmazza az intézmény fejlesztési tervét és irányát;

        3. a végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i);

        4. szakirányú végzettséget és szakképzettséget, és amennyiben van, tudományos fokozatot, valamint nyelvismeretet igazoló okiratok másolata,

        5. szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,

        6. tudományos tevékenység felsorolása, publikációk jegyzéke.

        7. három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll múzeumban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,

        8. nyilatkozat arról, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadja,

        9. nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti,

        10. a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        11. nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

        12. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik;

        13. nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        14. a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt Képviselő-testületi ülés tartására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cegléd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/1968/2019 , valamint a beosztás megnevezését: múzeum igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Cegléd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/1968/2019, valamint a munkakör megnevezését: múzeum igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megbízásra a kultúráért felelős miniszter véleményét követően kerül sor. A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidőt követő 30 napon belül, a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.cegled.hu

        Ceglédi Hírmondó

        KÖZIGÁLLÁS - 2019. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot két példányban, írásban kell benyújtani, (1 eredeti, 1 másolati példány) Cegléd Város Polgármesterének (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.), valamint az eredetivel megegyező tartalommal elektronikusan a polgarmester@cegledph.hu e-mail címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő „C/1968/2019.” azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „múzeum igazgató”. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Cegléd Város Önkormányzatának alpolgármesterétől: hegedus.agota@cegled.hu címen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.