Adács Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ

intézmény vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.03.01 - 2024.02.28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3292 Adács, Petőfi Sándor utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenysége: szociális alapszolgáltatások biztosítása (idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés). Az intézmény vezető felelős az intézmény szakszerű működéséért, gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat az ott dolgozó közalkalmazottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében meghatározott felsőfokú szakképzettség és a 257/2000 (XII. 26.) Kormány rendelet 3.§ (3). bek. szerinti 5 éves szakmai gyakorlat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális területen szerzett gyakorlat, tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - részletes szakmai önéletrajz, - végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, szakmai, fejlesztési elképzelések, - 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, - a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, - a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e a pályázatot elbíráló képviselő testületi ülés zárt ülésként tartását,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 37/350-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Adács Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3292 Adács, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: APH/44-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Gondozási Központ vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Adács Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3292 Adács, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: APH/44-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: Gondozási Központ vezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázati határidő lejártát követő véleményezési eljárás után a soron következő képviselő-testületi ülésen a döntéshozó dönt a kinevezésről. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ingyenpiac - 2019. január 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.