Pat Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pat Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8825 Pat, Fő út 55.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendeletben, továbbá a helyi önkormányzati rendeletben és a szakmai programban meghatározott feladatok ellátása, közösségi- és szociális szolgáltatásban történő közreműködés, személyszállítás feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        Pályázó személyes adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajza

        Végezettséget igazoló bizonyítványok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Érvényes gépjárművezető engedély másolata

        Amennyiben falugondnoki képesítéssel nem rendlekezik, úgy nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a falugondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését, a képesítés megszerzését

        Nyilatkozat, mely szerint a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

        3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        falugondnoki képesítés,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű rugalmasság,

        Kiváló szintű mobilitás,

        Jó szintű kommunikációs készség,

        Kiváló szintű önálló munkavégzésre való képesség,

        Jó szintű szociális érzékenység,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0693/367-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pat Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8825 Pat, Fő út 55. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/ , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Pat Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8825 Pat, Fő utca 55. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8825 Pat, Fő út 55. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Pat Község Önkormányzata képviselő- testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.