Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

orvosigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A főigazgató közvetlen irányítása alatt az orvosi tevékenység felügyeletét és összehangolását látja el. Koordinálja a betegellátó osztályok, a diagnosztikai és terápiás osztályok, részlegek együttműködését, ehhez kapcsolódó szabályzatok (konzíliumok adásának rendje, vizsgálatkérések rendje, leletközlési rend, stb.) kiadását. Figyelemmel kíséri az orvosszakmai tevékenység mutatóit, feldolgozza és értékeli azt, elemzi az orvosszakmai tevékenység hatékonyságát, javaslatot tesz a szükséges intézkedések meghozatalára. Közreműködik az intézmény szakmai teljesítményének monitoringjával összefüggő feladatok ellátásában. Részletes feladatai az intézet honlapján is megtalálható Szervezeti és Működési Szabályzat, továbbá a 43/2003. (VII. 29.) rendelet 10.§ (2) bekezdésében leírtak tartalmazzák.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvosi diploma és tüdőgyógyász szakvizsga; továbbá mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés (ennek hiányában 5 éven belüli megszerzésének vállalása),

        Egészségügyi területen szerzett - - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Egészségügyi területen szerzett - - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        Hatékony problémafelismerő- és megoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Előírt iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló okiratok másolata

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        Szakmai program az ápolás szakmai terület vezetésére vonatkozóan

        Magyar Orvosi Kamarai tagságot igazoló dokumentum, valamint érvényes működési engedély másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-89/358-013 mellék: 153 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű címére történő megküldésével (8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-14/09/2019 , valamint a beosztás megnevezését: orvosigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű címére történő megküldésével (8582 Farkasgyepű, Külterület - 049/2 hrsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-14/09/2019, valamint a munkakör megnevezését: orvosigazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat e benyújtási határidő után az intézményi pályázati bizottság véleményezése után, a véleményének figyelembe vételével a főigazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézmény honlapján - 2019. január 14.

        www.aeek.hu - 2019. január 14.

        Egészségügyi közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fgyepu-tudokorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.