Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Angol szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Petőfi utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus feladata az angol órák oktatása 9-12. évfolyamon és ezzel összefüggő pedagógiai tevékenység ellátása. Felzárkóztatás és tehetséggondozás. Részvétel a nevelőtestület munkájában és az iskola életében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, angol,

         Egyetem angol szakos középiskolai tanár  Büntetlen előélet, tanítási tapasztalat nincs megkötve, pályakezdőt is szívesen fogadunk  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 66. §, valamint a törvény 3. melléklete szerint az adott oktatási-nevelési intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség  Magyar állampolgárság, vagy a Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pontja szerint

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Europass önéletrajz  Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség igazoló okmányok másolata  30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§-a (1), (2), (2c), (4) és (5) bekezdése értelmében a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatály alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehető

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-56/420-203 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Petőfi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 203056 , valamint a munkakör megnevezését: Angol szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Baross utca 37. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 203056, valamint a munkakör megnevezését: Angol szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Petőfi utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatok elbírálásánál a közalkalmazottak jogállsáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § 7. bekezdése szerint járunk el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.