Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Generációk Háza Művelődési Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. április 8-tól 2024. április 7-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény igazgatója egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének. Feladata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ában „A költségvetési szerv szervezete, működése és képviselete” fejezetében előírtak, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatok és kötelmek teljesítése.Az intézmény főbb szakmai alaptevékenysége - valamennyi korosztályt szolgálva szabadidős, öntevékeny, kreativitásra építő, ismeretszerző és ismeretbővítő foglalkozások szervezése a tudományágak, a képzőművészet, a kézművesség, a tánc, a zene, a színjátszás, a természet- és környezetvédelem, az idegen nyelvek, a társadalom- és önismeret, az informatika és a média világában; - életkori sajátosságok szerint szerveződő közösségek fejlesztése a kisgyermekkortól a felnőtt korosztályokig; - a különböző korosztályi igényekre épülő szórakoztató rendezvények, táborok, játszóházak, tanfolyamok és humán-szolgáltatások, iskolai közösségi szolgálat szervezése és vezetése; - kulturális közösségek, civil kezdeményezések segítése, együttműködés civilszervezetekkel; - a helyi társadalom közösségi életének és nemzettudatos magatartásának fejlesztése, a hagyományok megőrzése, a helyi ünnepek gazdagítása, a közös kulturális élmények identitáserősítő, személyiségfejlesztő lehetőségeinek kihasználása; - az egészséges életmódra nevelés alkalmainak megteremtése; - hivatásos és műkedvelő előadó-művészeti és vizuális művészeti programok szervezése, a helyi egyéni alkotók és művészeti köreik, műhelyeik működési feltételeinek elősegítése; - a kulturális nyilvánosság és érdekérvényesítés lehetőségeinek biztosítása, kulturálisan hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése; - a helytörténeti kutatások és ismeretterjesztés alkalmainak szervezése; - közösségi találkozóhely biztosítása, kulturális információs szolgáltatások nyújtása, e téren szponzorációs és pályázati tevékenység folytatása; - szakmai továbbképzések és akkreditált képzések szervezése, oktatást kiegészítő, kompetenciafejlesztő tevékenység; - kiadványok készítése és forgalmazása. A Generációk Háza Művelődési Központ alaptevékenységen túl vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, rendelkezik aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,.,

        a felsőfokú közművelődési szakképzettségének, intézmény alaptevékenységének megfelelő gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, ill.bevándorlás vagy letelepedés. Munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás. Cselekvőképesség.Büntetlen előélet és nem áll fenn közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya.A Kjt. vhr. 6/G. § (1) és (3) bekezdése szerint tanfolyam elvégzése vezetői megbízást követő két éven belül

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kulturális rendezvények szervezése; közművelődési intézmény működtetése - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz;intézmény vezetésére,fejlesztésére vonatkozó szakmai,vezetői program;felsőfokú végzettséget,szakirányú szakképzettséget,szakirányú szakképesítést,szakmai gyakorlatot igazoló iratok másolatai,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány büntetlenségről és foglalkoztatástól való eltiltás mentességről,Kjt.41.§-a szerinti nyilatkozatok összeférhetetlenségről,nyilvános vagy zárt ülésről,személyes adatok kezeléséről,dokumentumok hitelességéről,vagyonnyilatkozat-tétel vállalásról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. április 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 96/500-175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9021 Győr, Városház tér 1. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1797/2019. , valamint a beosztás megnevezését: közművelődési szakember/igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9021 Győr, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1797/2019., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember/igazgató.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Városház tér 1. I. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Hiánypótlásnak helye nincs. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályázat kiírója érvénytelennek nyilváníthatja azok érdemi elbírálása nélkül. A pályázatokat a pályázat kiírója által felkért Szakmai bizottság véleményezi, melyet követően a Közgyűlés Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága értékeli a pályázatokat és javaslatot tesz a polgármesternek a vezető személyére vonatkozó közgyűlési előterjesztésre. A Szakmai bizottság ülésére az érvényesen pályázók a szem

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyor.hu - 2019. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy. Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.) látja el az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján megkötött Munkamegosztási megállapodás szerint. Államháztartási szakágazati besorolása: 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége.A kinevezés szerinti munkakör: a Kjt. vhr. 1. számú melléklete 7. pontja szerinti felsőfokú végzettséghez kötött közművelődési szakember, mely a Kjt. vhr. 3. számú mellékletének 3.1.8 pontja értelmében magasabb vezetői beosztásnak minősül.A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Új közalkalmazotti jogviszony létesítése –a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével–3 hónap próbaidő kikötésével történik.A pályázatok elbírálása, az igazgató kinevezése, besorolása és illetményének megállapítása a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezéseinek megfelelően történik.Az igazgató felett a munkáltatói jogokat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § g) pontja alapján Győr Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.Az intézmény főbb gazdálkodási mutatói:2018. évi eredeti költségvetési előirányzata 95.841.354 forint.2018. évi 8 órára számított engedélyezett álláshelyek száma:15,5 fő.A pályázatok zárt borítékban „Pályázat a Generációk Háza Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltésére” megjelöléssel 1 eredeti és 2 másolati példányban Győr Megyei Jogú Város polgármesterének címezve személyesen vagy tértivevényes ajánlott postai küldeményként a 9021 Győr, Városház tér 1.címre nyújtható be.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.