Géberjén Község Önkormányzata és Fülpösdaróc Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Géberjéni Örökzöld Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2013.augusztus 1-től 2018.július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4754. Géberjén, Kossuth utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, Alapító Okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség

        Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok hitelesített másolata

        Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, amely a pályázó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseit is tartalmazza

        szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának , valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez , a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt.41.§.(2) bek. b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízási esetén megszünteti

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatának elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri elbírálni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-44/357-231 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Géberjén Község Önkormányzata és Fülpösdaróc Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4754 Géberjén, Móricz Zsigmond utca 30/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/279-2/2013/ált , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Géberjén Község Önkormányzata és Fülpösdaróc Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4754 Géberjén, Móricz Zsigmond út 30. A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/279-2/2013/ált, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4754 Géberjén, Móricz Zsigmond utca 30/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Képviselő-testületek a véleményezési határidő lejártát követő ülésen bírálják el a pályázatot.A képviselő-testületek 3 hónap próbaidőt kötnek ki. Vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A képviselő-testületek fenntartják a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánításához.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2013. május 13.

        Géberjén Község honlapja - 2013. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gebrjen.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.