Borsod-Abaúj-Zemplén-Megyei Intézményfenntartó Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 tanévre 2012. április 1-től -2017. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Irinyi János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási intézmény vezetőjének feladata intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, a pedagógiai munka szakmai irányítása, az intézmény versenyképességének növelése, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség,

        legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        pedagógus szakvizsga vagy a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

        a pályázó szakmai önéletrajza,

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-46-517-643 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén-Megyei Intézményfenntartó Központ címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B-IK/95-11/2012 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén-Megyei Intézményfenntartó Központ címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B-IK/95-11/2012, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 1. A épület II. emelet 220. ajtó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásáért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2012. január 30.

        http://suranyi-szki.sulinet.hu/ - 2012. január 25.

        A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ, 3525, Miskolc, Városház tér 1. szám alatt. - 2012. január 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. január 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.