Eszterházy Károly Főiskola - Eger

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Politológia Tanszék

főiskolai tanár

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Politológia Tanszékhez kapcsolódó szakmai feladatok magas színvonalú ellátása. Felelőse és oktatója a nemzetközi kapcsolatok, a politikatudomány tárgykörébe tartozó kurzusoknak (összehasonlító politika, bevezetés a politikatudományba). A képzések során magyar és angol nyelvű előadások tartása. Rendszeres részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon. A tanszék tehetséggondozó tevékenységében aktív szerepvállalás. Folyamatos publikációs tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, PhD, habilitáció,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        szakmai - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázati szöveg; szakmai önéletrajz; személyi adatlap; végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata; tudományos munkák jegyzékét - külön kiemelve az elmúlt 10 év legfontosabbnak ítélt publikációit; büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány); minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

        hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 36/520-426 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Főiskola - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEO/61/2011. , valamint a beosztás megnevezését: főiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Főiskola - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEO/61/2011., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Felsőoktatási törvény; EKF Oktatói, kutatói és tanári követelményrendszere

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A főiskolai tanári pályázatot két nyomtatott és egy elektronikus példányban az Eszterházy Károly Főiskola rektorának címezve kell eljuttatni (3300 Eger, Eszterházy tér 1.). A borítékon kérjük feltűntetni a pályázati hirdetmény számát, valamint a munkakör megnevezését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ektf.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.