Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
XXI. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály

hatósági szakügyintéző/energetikus

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1211 , Szent Imre tér 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közintézményekkel kapcsolatos feladatok: ingyenes energetikai tanácsadás; szakmai segítségnyújtás az épületek energiafogyasztási adatainak bejelentéséhez és az energiamegtakarítási intézkedési tervek elkészítéséhez; helyi és regionális energiagazdálkodási rendszerek létrehozásának ösztönzése; közreműködés az épülethasználók energiahatékonysági szemléletformálásában; megkeresés esetén szakmai közreműködés az energiabeszerzési szerződések és az energiaszámlák ellenőrzésében, az energiabeszerzéseknél és az energiabeszerzési szerződések megkötésénél; e feladatai tekintetében folyamatos kapcsolattartás az önkormányzatokkal. Vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok: ingyenes energetikai tanácsadás és a tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékének nyomon követése; a kis- és középvállalkozások ösztönzése energetikai auditálás lefolytatására és az auditokban foglalt ajánlások végrehajtására. Lakossággal kapcsolatos feladatok: ingyenes energetikai tanácsadás és a tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékének nyomon követése; tájékoztatás az elérhető energia-hatékonysági pályázatokról. Egyéb feladatok: részvétel az egyes alternatív szakpolitikai intézkedésekből származó megtakarítások monitoringjában, valamint az intézkedések ellenőrzésében és egyéb – a Nemzeti Energetikusi Hálózatot irányító, felügyelő szervek vagy a Kormánymegbízott által meghatározott – eseti vagy rendszeres feladatokban; közreműködés a helyi szintű energiabiztonsági válsághelyzetek kezelésében; továbbá általános hatósági feladatok ellátása. Feladata a személyes és a telefonos ügyfélszolgálat biztosítása, és a háttér-tevékenységek ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. tv, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7/E. § (1)-(2) bekezdései alapján: a R. 12. számú mellékletének A oszlopában meghatározott alap- vagy mesterfokú szakképzettség, vagy azzal egyenértékű képesítés (a külföldi oktatási intézményekben szerzett szakképzettség a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerinti elismerése esetén vehető figyelembe): alapképzésben szerzett energetikai mérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, építészmérnök vagy építőmérnök szakképzettség; mesterképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett okl. energetikai mérnök, okl. gépészmérnök, okl. villamos-mérnök, okl. építész, okl. építészmérnök, okl. szerkezet-építőmérnök, okl. létesítménymérnök, okl. épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök, okl. kohómérnök, bánya- és geotechnikai mérnök vagy okl. mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakképzettség.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű számítástechnikai,

        közigazgatási alap- és szakvizsga megléte

        közigazgatásban szerzett jártasság

        igazolt gyakorlat személyes és/vagy telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet illetően

        igazolt szakmai tapasztalat az energiagazdálkodás és/vagy energiatermelés szakterületeken

        a felsorolt mester- vagy osztatlan képzések valamelyikén szerzett szakképzettség

Előnyt jelentő kompetenciák:

        pontos, precíz munkavégzés

        ügyfél-orientáltság

        Kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség

        Jó szintű jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

        Kiváló szintű felelősségtudat, pontosság

        Kiváló szintű konfliktuskezelési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes fényképes szakmai önéletrajzot

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány kiállítása iránti kérelem feladóvevénye/bizonylata(az okirat eredeti példányának benyújtása a kinevezés feltétele).

        nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        motivációs levelet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1429/00225-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: hatósági szakügyintéző/energetikus .         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1429/00225-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: hatósági szakügyintéző/energetikus .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők személyes meghallgatására az önéletrajz és a motivációs levél alapján kerülhet sor. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkozás állami szolgálati jogviszony keretei között történik." (próbaidő 6 hónap). A próbaidő lejártát követően lehetőség van szolgálati bérlakás igénylésére. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.