Veszprém Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Ajkai Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya

energetikai szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8400 Ajka, Szabadság tér 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendeletben meghatározott energetikai szakügyintézői feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Az Ajkai Járási Hivatal illetékességi területén a közintézmények - köztük az önkormányzatok -, valamint a vállalkozások energiahatékony működésének, valamint a lakosság energiafogyasztás-csökkentésének szakmai tanácsadással történő elősegítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közintézményekkel kapcsolatos feladatok a) a közintézmények számára ingyenes energetikai tanácsadás biztosítása, b) az önkormányzatokkal folyamatos kapcsolattartás, c) a közintézmények ösztönzése, hogy regionális és helyi szinten energetikai auditokat is magukba foglaló energiagazdálkodási rendszert hozzanak létre, d) szakmai segítségnyújtás a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épületekre vonatkozó energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez, e) szakmai segítségnyújtás a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért felelős számára az épület energiafogyasztási adatainak bejelentésével kapcsolatban, f) közreműködés a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálásában, g) közreműködés a megyei területfejlesztési program kidolgozásában, h) megkeresés esetén közreműködés energiabeszerzési szerződések megkötésénél, i) megkeresés esetén a közintézmény érdekében tanácsadás energiabeszerzési szerződések és energiaszámlák ellenőrzésében, j) megkeresés esetén szakmai támogatásnyújtás energetikai beszerzések esetén. A vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok a) a vállalkozások számára ingyenes energetikai tanácsadásnyújtása, valamint a tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékének nyomon követése, b) a kis- és középvállalkozásokat energetikai auditálás lefolytatására és az auditokban foglalt ajánlások végrehajtására ösztönzése. A lakossággal kapcsolatos feladatok a) ingyenes energetikai tanácsadás biztosítása, valamint a tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékének nyomon követése, b) tájékoztatás nyújtása az elérhető energiahatékonysági pályázatokról. Egyéb feladatok a) gondoskodás az egyes alternatív szakpolitikai intézkedésekből származó megtakarítások szükség szerinti monitoringjáról, valamint az intézkedések ellenőrzéséről, b) közreműködés a helyi szintű energiabiztonsági válsághelyzetek kezelésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) "Állami tisztviselők" jogállásáról szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, felsőfokú végzettség, valamint az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. Korm. rendelet 11. mellékletében megjelölt szakképesítés: gépészmérnöki, vagy energetikai mérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy építész, vagy építészmérnöki, vagy szerkezet-építőmérnök, vagy létesítménymérnöki (épületenergetika szakirány), vagy épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki, vagy kohómérnöki (energiagazdálkodási szakirány), vagy bánya- és geotechnika mérnöki, vagy mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szakképzettség, vagy előzőekkel egyenértékű képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 12. mellékletében meghatározott szakmai gyakorlati idő igazolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Energetikusi területen szerzett szakmai gyakorlat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások ismerete),

        Államigazgatás területén szerzett gyakorlat,

        "B" kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

        Motivációs levél,

        Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely az állami jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-88/550-648, 06-70/436-5115 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Vezsprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/02818-6/2017 , valamint a munkakör megnevezését: energetikai szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/02818-6/2017, valamint a munkakör megnevezését: energetikai szakügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok közül kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes meghallgatáson vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2017. szeptember 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. Amennyiben a pályázati felhívás szövegében eltérés található a kormányhivatal honlapján közzétett kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.