Jászkisér Város Önkormányzata

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztály

szociális és általános hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5137 Jászkisér, Fő út 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott 9. számú Szociális és gyámügyi feladatkör, 14. számú Hatósági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Önkormányzati és jegyzői hatáskörű szociális és gyermekvédelmi hatósági tárgyú feladatok ellátása. Ellátja a kereskedelmi igazgatással, a telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatokat. Bursa Hungarica támogatás előkészítése, előterjesztés megfogalmazása. Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok ellátása. Külső hatóságok megkeresésére környezettanulmány készítése, hagyatéki eljáráshoz adó- és értékbizonyítvány kiállítása. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása. A védendő fogyasztói igazolások kiadása. Közreműködés a Képviselő-testületi ülések előkészítésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális, gyámügyi és hatósági feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint,

        Motivációs levél,

        Erkölcsi bizonyítvány,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti,

        Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,

        Összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §, illetve a 251. § szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-57-550-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5137 Jászkisér, Fő út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1616/2017. , valamint a munkakör megnevezését: szociális és általános hatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5137 Jászkisér, Fő út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1616/2017., valamint a munkakör megnevezését: szociális és általános hatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5137 Jászkisér, Fő út 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.jaszkiser.hu - 2017. szeptember 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszkiser.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.