Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály

környezetvédelmi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2019. augusztus 04 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián utca 2-6.

Ellátandó feladatok:

A CLP rendelet 43. és 44. cikke alapján a nemzeti kompetens hatóság és a tájékoztató szolgálat tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása. A vegyi anyagok és keverékek osztályozásával, címkézésével vagy csomagolásával összefüggő kérelmek, megkeresések megválaszolása, a vegyi anyagokkal kapcsolatos dokumentációk értékelése. Részvétel a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek bejelentési eljárásában, a Kbtv. és CLP rendelet alapján benyújtott dokumentumok, biztonsági adatlapok jogszabályi megfelelőségének ellenőrzésében. Részvétel hazai és EU-s döntés-előkészítő folyamatokban, a kapcsolódó hazai és európai uniós jogszabálytervezetek véleményezése. Kapcsolattartás a többi tagállam CLP kompetens hatóságával és tájékoztató szolgálatával, az Európai Bizottsággal és az Európai Vegyianyag-ügynökséggel a CLP rendelettel kapcsolatos ügyekben. Kijelölés esetén részvétel EU-s munkabizottságok, szakértői csoportok munkájában. Az ipari szereplők és más érdekelt felek tájékoztatása a CLP rendelettel összefüggő kötelezettségeikről, feladatokról, kapcsolattartás a végrehajtásban érintett hatóságokkal. A bejelentők számára segítséget nyújt a bejelentésekkel kapcsolatban felmerülő szakmai és adminisztratív problémák megoldásához. Az osztályvezető és a főosztályvezető munkájának támogatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A CLP Kompetens Hatósági és Bejelentési Osztály szakmai profiljába tartozó feladatok végrehajtása az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP rendelet) valamint a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv.) alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetem (általános orvos, gyógyszerész, biológus, vegyész, vegyészmérnök, biomérnök, környezetmérnök, állatorvos, élelmiszermérnök, egyetemi vagy főiskolai szintű agrármérnök szakképzettség; környezetvédelmi mérnök, kertészmérnök, élelmiszer-technológus mérnök, szakképzettség, vagy egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, környezetegészségügyi-környezetvédelmi szakfelügyelő szakképzettség),

        Tárgyalóképes angol nyelvtudás, legalább középfokú C típusú általános nyelvvizsga.

        Haladó számítógépes ismeretek, irodai szoftverek (Office, Outlook, stb.) ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        EU-s és hazai kémiai biztonsági jogszabályok ismerete, illetve toxikológiai és ökotoxikológiai vizsgálati módszerek alkalmazásában szerzett tapasztalat, közigazgatási alap vagy szakvizsga megléte.

        További nyelvek (elsősorban francia, német) ismerete.

        IUCLID rendszer, toxikológiai, kémiai biztonsági/kockázatbecslési alkalmazások, szoftverek ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzésre való alkalmasság,

        Problémamegoldás,

        Szakmai ismeretek magas szintű alkalmazása,

        Jó kommunikációs készség,

        Kezdeményezőkészség,

        Csapatmunka/együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató, fényképes magyar nyelvű önéletrajz

        Motivációs levél

        Érvényes erkölcsi hatósági bizonyítvány

        Iskolai végzettséget, nyelvtudást, egyéb végzettséget, szakmai tapasztalatot tanúsító okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 476 1285 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma, címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48581/2017/HEFO , valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma, címére történő megküldésével (1054 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48581/2017/HEFO, valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelés alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani. A beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.