Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)

rektor (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. július 1-jétől 2022. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján az intézmény irányításával összefüggő feladatok ellátása, különösen: felelős a felsőoktatási intézmény vezetéséért, képzési és kutatási alaptevékenységének megfelelő működéséért; felelős a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért; felelős azért, hogy az intézmény képzési programja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álljon; felelős az intézmény működési engedélyének módosításához, képzések indításához, a doktori iskola nyilvántartásba vételéhez, a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges jogszabályban meghatározott intézkedések kiadmányozásáért; gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, valamint az intézmény által fenntartott köznevelési intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 25. § (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat; a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervezetekkel, a hallgatói és a doktorandusz önkormányzattal; összehangolja az oktatási-kutatási és más szervezeti egységek munkáját; képviseli az intézményt külső fórumokon, nemzetközi kapcsolataiban; együttműködik a felsőoktatási intézmény működtetését végző kancellárral a hatékony szervezeti és működési rend kialakításában és az intézmény gazdaságos működtetésében; a felsőoktatási intézmény első számú vezetőjeként felel az intézmény fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepció kialakításáért, az erre irányuló munka szervezéséért és összefogásáért; koordinálja az intézmény oktatási, kutatási együttműködéseit más felsőoktatási intézményekkel, a felsőoktatás országos szervezeteivel és testületeivel; kezdeményezésére a kancellárnak belső ellenőrzési vizsgálatot kell elrendelnie; az intézmény szervezeti és működési szabályzata által meghatározott további feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nftv. 36. §-a az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a fentiekben leírtaktól eltérően mesterfokozat (az Nftv. 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettség) és szakképzettség;

        határozatlan időre szóló teljes munkaidejű egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás szükséges;

        Nftv. szerinti tudományos fokozat;

        felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretek és gyakorlat;

        legalább egy "C" típusú középfokú, államilag elismert, - középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex - vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga;

        büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;

        az Nftv. alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;

        a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább öt éves vezetői megbízás;

        nemzetközi kapcsolatrendszer.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

        munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását;

        tudományos fokozatának, szakmai és egyéb díjainak felsorolását, bemutatását;

        hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi szakmai életben való részvételét bemutató dokumentumokat;

        az intézmény vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit;

        szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkájának, eddigi vezetői tevékenységének, szakmai eredményeinek részletes leírását;

        minden olyan információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        aláírt, részletes szakmai önéletrajzot;

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolatát;

        a fontosabb publikációk, tudományos és művészeti, díjak jegyzékét;

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik;

        a fentiekben leírtaktól eltérően vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatát;

        az Nftv. és az egyetem foglalkoztatási követelményrendszere szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot. (letölthető: http://hr.pte.hu/nyomtatvany/nyilatkozat-kozalkalmazotti-osszeferhetetlensegrol-magasabb-vezeto-vezeto)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a vagy a 06/72-501-500/12428 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50757/2017/INTIRFO , valamint a munkakör megnevezését: rektor, egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50757/2017/INTIRFO, valamint a munkakör megnevezését: rektor, egyetemi tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Nftv. 12. § (3) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint, valamint a 37. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a rektori megbízásra benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt pályázatot a szenátus véleményezi és valamennyi tagja többségének szavazatával dönt a rektorjelölt személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        2017. október

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban postai úton vagy személyesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell benyújtani zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Pécsi Tudományegyetem rektori magasabb vezető megbízatására.” A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.