Cégénydányádi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Cégénydányádi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4732 Cégénydányád, Dózsa György utca 2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4733 Gyügye, Fő utca 71.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4734 Szamosújlak, Petőfi utca 51.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4735 Szamossályi, Kossuth Lajos út 58.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4735 Hermánszeg, Kossuth Lajos utca 25.

Ellátandó feladatok:

Cégénydányádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői feladatainak ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Cégénydányádi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Cégénydányádi Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        Legalább 2 év közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.)Korm. rendelet 1.sz melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása

        A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata

        Két év közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (Kttv.6.§ 16.pont)

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

        Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozók részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez

        Nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/829-7452 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cégénydányádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4732 Cégénydányád, Dózsa György utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2062/2017 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Cégénydányádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4732 Cégénydányád, Dózsa György utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2062/2017, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4732 Cégénydányád, Dózsa György utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a kiválasztásról Cégénydányád, Gyügye, Szamosújlak, Szamossályi, Hermánszeg települések polgármesterei döntenek, akik fenntartják a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.cegenydanyad.hu - 2017. szeptember 18.

        Helyi hirdetőtáblák - 2017. szeptember 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cegenydanyad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.