Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény
Napraforgó Otthona

Ápoló, gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segítséget nyújt az ellátottak fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítéséhez, képességeinek fenntartásához, fejlesztéséhez figyelembe véve az ellátott életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XXII.26) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 6.4 pontjában az ápoló, gondozó munkakörre vonatkozó szakirányú képesítés,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű szociális érzékenység, empátia, határozottság, helyzetfelismerő képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes europass önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Igazolás arról, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Nyilatkozat a cselekvőképességről és arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 92/599-445 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34-19/2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló, gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34-19/2/2017, valamint a munkakör megnevezését: Ápoló, gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.