Nagykőrös Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Szolgáltató Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. január 1-jétől 2022. december 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Alapító Okiratában meghatározott feladatok szakszerű és jogszerű ellátása, a magas színvonalú és gazdaságos működtetés biztosítása. Egyszemélyi felelős vezetőként az intézmény irányítása, vezetése, a munkáltatói, ellenőrzési és kiadmányozási jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,

        Költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,

        Az intézményben könyvelő munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

Elvárt kompetenciák:

        Szakmai elhivatottság, önállóság, megbízhatóság, felelősségtudat,

        Kiváló kommunikációs, problémamegoldó és szervezési készség,

        Stratégiai látásmód, komplex gondolkodás, rugalmasság,

        Együttműködés, kiváló emberismeret,

        Nyitottság a fejlődésre és mások fejlesztésére,

        Ágazati jogszabályok ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),

        A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

        A szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

        Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,

        Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        Nyilatkozat, amennyiben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése alapján a pályázat tárgyalását zárt ülésen kéri.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/53/550-301 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrös Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12777/2017. , valamint a beosztás megnevezését: könyvelő/intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrös Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12777/2017., valamint a munkakör megnevezését: könyvelő/intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az eseti szakmai bizottság véleménye alapján Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagykőrös város honlapja - 2017. szeptember 29.

        Helyben szokásos módon - 2017. szeptember 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény megtekintése előzetes időpont egyeztetés alapján biztosított.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.