Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
Támogató Szolgálat

Támogató Szolgálat Vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Ady Endre út 8., Változó .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tiszavasvári telephelyen és Tiszadadán, a Támogató Szolgálat ellátottak részére nyitva álló egyéb helyiség elnevezésű szervezeti egységben, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39/A. §-ának (1) bekezdésében, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt feladatok ellátása, szervezése, irányítása. A szervezet szolgáltatásaihoz és egyéb közszolgáltatáshoz való hozzájutás koordinálása, ellenőrzése. Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi szakirányú képesítés; a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet és az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004.(IX.18.) ESZCSM rendelet előírásai alapján. A „támogató szolgálat vezető” speciális képesítéssel nem rendelkező pályázónak - a megbízás kezdetétől számított két éven belül – a speciális képesítés megszerzése kötelező,

        legalább 3 év azonos területen szerzett szakmai gyakorlat;

        magyar állampolgárság;

        cselekvőképesség;

        büntetlen előélet;

        a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikáció, irányítás, szervezés, felelősségvállalás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz;

        vezetésre, fejlesztésre vonatkozó szakmai program;

        iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i); szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;

        nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

        hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;

        nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-42-520-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 304/2017. , valamint a beosztás megnevezését: Támogató Szolgálat Vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 304/2017., valamint a munkakör megnevezését: Támogató Szolgálat Vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A benyújtott pályázatokat szakmai bizottság előzetesen véleményezi, majd a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. A pályáztató minősíti a pályázó szakmai koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Honlapja - humantiszavasvari.hu

        Tiszavasvári Város Honlapja - www.tiszavasvari.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.humantiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.