Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.11.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Idős és fogyatékos személyek szociális alapszolgáltatását, szakellátását az egészségügyi alapellátást működtető intézmény szakszerű és törvényes működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okl. szoc iális munkás, okl. szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okl. ápoló, okl. teológus, okl. pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés,

        a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás vagy a közöktatás területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakirányú végzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata, - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt.szerinti követelmények igazolására, - részletes szakmai önéletrajz, - szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési programfejlesztési elképzelésekkel, - nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, - nyilatkozat, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 96/500-550 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9021 Győr, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57040/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9021 Győr, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57040/2017., valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az erre kijelölt bizottság a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül értékeli. Az értékelés után és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága véleményének kikérése után Győr Megyei Jogú Város Polgármestere javaslatot tesz Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének. A Közgyűlés a soron következő ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyor.hu - 2017. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Idős és fogyatékos személyek számára szociális alapszolgáltatást, idős személyek számára ápolást, gondozást biztosító szakosított ellátást nyújtó, az egészségügyi alapellátás, az Integrált Pénzügyi-gazdasági Rendszer és a Műszaki Ellátó Szervezet feladatait ellátó önállóan működő, önkormányzati fenntartású intézmény szakszerű és törvényes működtetése.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyor.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.