Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha Regölyi Tagóvodája és Konyhája

Dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7193 Regöly, Rákóczi utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekek gondozása, óvodapedagógus munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, Dajka szakképzettség,

        Magyar állampolgárság.

        Cselekvőképesség.

        Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, szakmai önéletrajz.

        Képesítést igazoló okiratok másolatai.

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában annak megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3620/388 3976 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (7072 Diósberény, Iskola utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 752/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (7072 Diósberény, Iskola utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 752/2017., valamint a munkakör megnevezését: Dajka.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7072 Diósberény, Iskola utca 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével jöhet létre. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.