Tiszavasvári Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Város Önkormányzata

mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tiszavasvári város külterületéhez tartozó termőföldek őrzése, valamint a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények, felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények őrzése, védelme. Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában; az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvények az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvényben foglaltak szerint. A munkaidő heti 40 óra, munkaidőkeretben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        A pályázó nem állhat a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;

        Az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésben meghatározott rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét vállalja

        fegyvertartási engedély megléte sörétes lőfegyverre

        3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Rendészeti vizsga,

        mezőőri munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatály alatt;

        Részletes szakmai önéletrajz

        Amennyiben a pályázó rendelkezik mezőőri gyakorlattal, akkor az annak meglétét igazoló iratok másolata

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        A pályázó nyilatkozata a cselekvőképességről valamint a 3 hónapos próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-42/520-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19403/2017. , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19403/2017., valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás elnyerése előtt a pályázók személyes meghallgatására kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Önkormányzatának honlapja - 2017. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.