Zirc Városi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 18 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.01. - 2022.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8420 Zirc, Alkotmány utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás; a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 2. melléklet I. rész Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban vezetői beosztásban dolgozók részére I. Alapellátások 1. pontjában meghatározott képesítések valamelyike; legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai életrajza; az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; a végzettsége(ke)t igazoló okiratok másolatai; három hónapnál nem régebbi - a Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott tartalmú - hatósági bizonyítvány, amely legkésőbb a pályázat elbírálásáig benyújtható; nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-88-593-704 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zirc Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (8420 Zirc, Március 15. tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VP01-Ö/0418-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zirc Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (8420 Zirc, Március 15. tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VP01-Ö/0418-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a képviselő-testület által történik - képviselő-testületi bizottsági meghallgatás után - a képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zirc.hu - 2017. október 9.

        www.borzavar.hu - 2017. október 9.

        www.lokut.hu - 2017. október 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás jellege minimum heti 18 órás részmunkaidős vagy teljes munkaidő (heti 40 óra). A megbízás feltételei még: magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett; magyar nyelvtudás; büntetlen előélet; a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázatnak még tartalmaznia kell: nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvő képességet érintő gondnokság alatt; szociális szakvizsga hiányában nyilatkozatot arról, hogy a megbízást követő három éven belül a szociális szakvizsga megszerzési kötelezettségének eleget tesz; nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; a pályázó beleegyező nyilatkozatait arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 30 napnál nem régebbi, a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági "alkalmas" minősítéssel rendelkezik; a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy rész- (megjelölve a heti óraszámot) vagy teljes munkaidőben kívánja-e az intézményvezetői feladatokat ellátni. A közalkalmazott által betöltendő munkakör: esetmenedzser. A magasabb vezetői pótlék és juttatások a jogszabályokban meghatározottak szerint. A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt és annak dokumentumait megismerhessék.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.