Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Kőrösi Csoma Sándor Kollégiuma

tagintézmény-vezető, kollégiumvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.12.15-től 2022.08.15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető irányításával biztosítja a kollégiumi tagintézmény szakszerű és jogszerű működését, az iskolai programokhoz, foglalkozási rendhez igazodóan szervezi a kollégiumi nevelést, oktatást. Elkészíti a kollégiumi tagintézmény szakmai dokumentumait, ellátja a kollégiumvezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /Egyetem / kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelőtanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett közoktatási vezetői végzettség

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy aki a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kollégium vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        kollégiumi nevelőtanári munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az iskolai programokhoz, foglalkozási rendhez igazodó kollégiumi tagintézmény-vezetői feladatok ellátására vonatkozó vezetési program. A kollégium egész éves kihasználtságára vonatkozó fejlesztési terv.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata.

        A pályázó legalább 5 éves szakmai tapasztalatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével).

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 52/550-246 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/3778-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető,.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/3778-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető,.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hajdúböszörményi Tankerületi Központ honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk lefűzni) zárt borítékban, tértivevénnyel kérünk megküldeni. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. A pályázat indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/hajduboszormeny honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.