Kiss Pál Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kiss Pál Múzeum

gyűjtemény-és raktárkezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Tariczky sétány 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeológusokkal együttműködve folyamatosan végzi a nyilvántartási munkák körébe tartozó technikai feladatokat(adatrögzítés, leltározás, digitalizálás, képi információk beazonosítása, leírókartonok rendezése.) A raktárak műtárgykörnyezeti paramétereinek folyamatos ellenőrzése, rögzítése. A műtárgyak gyűjteményen belüli mozgatás esetén a megfelelő csomagolás elvégzése. A gyűjtemény külső kutatóinak kiszolgálása. Közreműködik a gyűjteményt érintő kiállítások rendezésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, gyűjtemény-és raktárkezelői tanfolyam, munkakörnek megfelelő,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Szakirányú szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, múzeumi gyűjtemény-és raktárkezelő vagy néprajz,történelem szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz

        Motivációs levél

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

        A Kjt. 20/A§(5)bek.b.)pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 59/352-106 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiss Pál Múzeum címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Tariczky sétány 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 128/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyűjtemény-és raktárkezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Kiss Pál Múzeum címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Tariczky sétány 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 128/2017, valamint a munkakör megnevezését: gyűjtemény-és raktárkezelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Tariczky sétány 8. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszafured.hu - 2017. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A pályázók a döntésről levélben kapnak értesítést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A Kjt.21/A § 2.bek.alapján az újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel jön létre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.