Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Kabinet Főépítészi csoport

megyei jogú városi főépítész

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása; a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § és 10. §-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 44/2006. (X. 18.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól szóló 13/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Polgármesteri Kabinet Főépítészi csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 1

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, építész mesterképzés szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,

        A főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet alapján legalább 8 év szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • Főépítészi vizsga, vagy az alóli mentesülés (A mentesülés eseteiről és feltételeiről a 190/2009. (IX. 15.) Korm.rend. 4. § (4) bek., valamint a 12. § (4) bek. rendelkezik.) Főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a közszolgálati jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig látható el. • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, • A Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevékenységről szóló kormányrend. 6. §-ában szab.együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása

Elvárt kompetenciák:

        Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség,

        Nagyfokú terhelhetőség,

        Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Lásd. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-20-849-2307 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/188/2017. , valamint a munkakör megnevezését: megyei jogú városi főépítész.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/188/2017., valamint a munkakör megnevezését: megyei jogú városi főépítész.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. 3..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2017. október 31. 16,00 óra

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja (www.nagykanizsa.hu) - 2017. szeptember 14.

        Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap - 2017. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz minta szerint), • A főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést magában foglaló motivációs levél, • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni), • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány(ok) másolata. Amennyiben a pályázó főépítészi vizsgával nem rendelkezik, úgy a pályázó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a közszolgálati jogviszonyának kezdetétől számított 6 hónapon belül a főépítészi vizsgát teljesíti, • A legalább 8 éves szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy • kinevezése esetén a Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, • a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, • hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. A pályázat beérkezésének határideje a postai, ill.a személyes beérkezésre is irányadó.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.