Sükösd Nagyközségi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Borostyán Gondozóház

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 32 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6346 Sükösd, Dózsa György utca 195.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Borostyán Gondozóház szociális intézményben idősek nappali ellátása és bentlakásos idősek otthona intézmény szervezeti és tárgyi feltételeinek kialakításában való részvétel, intézmény szabályzatainak, szakmai programjának kidolgozása, ellátottak és, személyzet felvétele. Az intézményben szociális és mentálhigiénés munkatársi feladatok ellátása és, mint nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv szakmai irányítása, vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális munkás,szociálpedagógus,okleveles szociálpolitikus, okleveles szociális munkás,

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet, legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű elkötelezettség az idős emberek, a szociálisan rászorulók iránt, vezetői döntéseiben határozottság ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        diplomamásolat, szakmai önéletrajz, 3 hónál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, intézmény vezetésére, fejlesztésésre vonatkozó program, csatolni kell pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. november 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/79/563-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (6346 Sükösd, Dózsa György utca 201. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2453/2017 , valamint a beosztás megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (6346 Sükösd, Dózsa György út 201. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2453/2017, valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6346 Sükösd, Dózsa György 201. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók alkalmasságát előkészítő bizottság állapítja meg. A pályázókról a Képviselő-testület dönt. Személyes meghallgatásról értesítik a pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sükösdi Polgármesteri Hivatal - 2017. szeptember 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati lakás Sükösdön rendelkezésre áll.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sukosd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.