Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

ÉRD MJV Intézményi Gondnokság
Gazdasági iroda

gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott feladatok ellátása az önállóan működő és gazdálkodó Intézményi Gondnokság, valamint a hozzá rendelt önállóan működő intézmények vonatkozásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti: felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői - , vagy ,

        a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy felsőoktatásban szerezett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        KIRA program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajzot

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

        Iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát

        A nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) másolatát

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        A pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-23-521-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943-18/2017. , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943-18/2017., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat postai úton, a mellékletekkel együtt 3 nyomtatott példányban, fizetési igény megjelölésével kérjük benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.erd.hu - 2017. október 20.

        Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A beosztás betöltéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § d) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere dönt. A pályázókat a döntést megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének megfelelően létrehozott legalább 3 fős bizottság hallgatja meg. Közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidővel, határozatlan időre szól.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.