Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.01.-2022.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6922 Földeák, Zárda utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletekben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Szociális szakvizsga vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését

        Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorol vagy letelepedett személy

        Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti intézménynél szerzett vezetői gyakorlat. - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata,

        szakmai életrajz,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        az intézményvezetésre vonatkozó vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű,

        nyilatkozat a Gyvt. 15.§. (8) bek. meghatározott kizáró okokról,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a Társulási Tanács nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 62/524-092 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (6922 Földeák, Szent László tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2446/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (6922 Földeák, Szent László tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2446/2017, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6922 Földeák, Szent László tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Társulási Tanács ülésén

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.foldeak.hu valamint www.ofoldeak.hu - 2017. október 17.

        Földeák Községi Önkormányzat hirdetőtáblája Földeák, Szent László tér 1. - 2017. október 17.

        Óföldeák Községi Önkormányzat hirdetőtáblája Óföldeák, Bajcsy Zs. u . 2. - 2017. október 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.