Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

gazdasági vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Barát utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása az Egyesített Szociális Intézmény és a hozzárendelt költségvetési intézmények vonatkozásában, a gazdasági szervezet közvetlen irányítása, az intézmények egészére gazdálkodási és pénzügyi intézkedések hozatala.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében foglaltak,

        az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltak,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 20. §-ában foglaltak figyelembe vételével a munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés,

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott intézményben szerzett gazdasági vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

        vezetői gyakorlat igazolása,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezését kell igazolni (az eredeti erkölcsi bizonyítvány legkésőbb a pályázó meghallgatásáig nyújtható be),

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy

         kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,

         a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok esetében fenn állnak-e,

         nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

         a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. február 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 89/310-186 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere címére történő megküldésével (8500 Pápa, Fő utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/412/2017 , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere címére történő megküldésével (8500 Pápa, Fő utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/412/2017, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8500 Pápa, Fő utca 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a szakmai bizottság véleményezési eljárását követően a megbízási jogkör gyakorlója, Pápa Város Polgármestere a pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.papa.hu - 2017. október 17.

        www.papa-ma.hu - 2017. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.papa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.