Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgálati Központja

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. március 1-től 2023. február 28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2740 Abony, Szilágyi Erzsébet utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézményi közalkalmazottak és munkavállalók felett munkáltatói jogok gyakorlása. Az intézmény feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyei feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása. Költséghatékony gazdálkodás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a társult tagönkormányzatokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú melléklet 1., 3., 6.1., 8.1., 9.1. pontjainak és/vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/1. pontjainak való megfelelés.,

        - vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, - büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, tartalmaz lakcímet, telefonszámot, e-mail elérhetőséget; iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i); szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata; szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás; három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/53-511-407 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8578/2017. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8578/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

- A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkező eseti bizottság véleményezi, - a pályázókat a társulás eseti bizottsága meghallgatja, - a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével – dönt a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Közigállás honlapon. - 2017. október 25.

        www.cegled.hu, www.ctkt.hu, www.abony.hu - 2017. október 25.

        a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak székhelyén a helyben szokásos módon - 2017. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

További benyújtandó iratok: - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik; - a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt társulási tanácsi ülés tartására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján; - a pályázó nyilatkozata, hogy a vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz; - a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn; - a szociális szakvizsgát igazoló dokumentum (amennyiben a pályázó rendelkezik vele); - a munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.